Księgi Handlowe

 • opracowanie planu kont
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • weryfikacja dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym
 • ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta (ewidencja przychodów, kosztów, wydatków, księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych)
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT, CIT
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku od towarów i usług VAT oraz elektroniczna wysyłka JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT do Ministerstwa Finansów)
 • elektroniczne wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych)
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • udzielanie porad