Mały podatnik 2018 2018-01-31

Mały podatnik - VAT

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług małym podatnikiem jest podmiot:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

b) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Przeliczenia powyższych kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Zatem średni to 4,3137 zł za 1 euro.

W związku z tym, małym podatnikiem dla celów VAT w 2018 r. będzie podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł.

 

Mały podatnik - CIT, PIT

Podobnie, małym podatnikiem w świetle ustaw o PIT i CIT są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Zgodnie z powyższym, limit sprzedaży w roku 2017 uprawniający do posiadania statusu małego podatnika w roku 2018 r. wynosi 5 176 000 zł

 

Źródło: Ustawa o PIT, Ustawa o CIT, Ustawa o VAT