Kwartalne zaliczki 2017-02-14

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mają obowiązek w trakcie roku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, niezależnie czy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych czy też stosują podatek liniowy.

Zasadniczo zaliczki powinny być opłacane miesięcznie, jednak ustawodawca przewidział, że część podmiotów może korzystać z kwartalnych zaliczek. Są to:

1. przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika (mały podatnik to podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości 1.200.000 euro)

lub

2. przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą (ale z wyłączeniem podatników, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną,
     
  • działalność gospodarczą prowadził małżonek podatnika, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Taki przedsiębiorca, jeżeli w kolejnych latach będzie miał status małego podatnika, również będzie miał prawo opłacać zaliczki w tym systemie.